thai_2017

แนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศไทยในยุคปัจจุบัน

May 15, 2017 admin 0

นักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจรวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจไทยใน2560 จะเติบโตไม่ถึง ร้อยละ 4 ตามสภาพัฒน์และกระทรวงการคลังคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากความเสี่ยงทางการเมือง จะยังคงเป็นปัจจัยที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ในปี 2559 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยสามารถประคองผ่านไปได้ด้วยดีแม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัจจัยในด้านลบหลายประการทั้งจากภายในเองและภายนอกประเทศ ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2560 เศรษฐกิจของจะยังคงอัตราการเติบโตต่อเนื่อง แต่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมจะยังคงอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากยังมีปัจจัยความเสี่ยงหลายอย่างคอยกดดันอยู่ ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตให้เศรษฐกิจในปี 2560 ปัจจัยหลักจะมาการบริโภคในประเทศและการใช้จ่ายในภาครัฐเป็นหลัก ในภาคการส่งออกแม้จะมีสัญญาณแนวโน้มดีขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบาง รวมทั้งค่าเงินบาทที่ยังไม่มีเสถียรภาพยังคงแกว่งตามภาวะเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ ส่วนที่การลงทุนภาคเอกชนของไทยก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่ชัดเจนนัก นอกจากนั้นแล้ว ตัวแปรที่สำคัญที่ประการหนึ่งที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจในระยะต่อไปก็คือปัจจัยทางด้านการเมืองภายในประเทศ […]